Zasady wiary

 • Wierzymy, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnionym Słowem Bożym, jedynym źródłem objawienia Bożego, nieomylną i najwyższą regułą wiary, zawiera pełnię prawdy potrzebnej do zbawienia.
 • Wierzymy, że Bóg w Trójcy Świętej Jedyny - to Bóg Ojciec, Istota duchowa i osobowa, samoistna i święta, wieczna, wszechmogąca, wszechobecna i wszechwiedząca, nieograniczona w mądrości i miłości; to jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, odwiecznie istniejący z Ojcem, wykonawca woli Bożej w dziele stworzenia i zbawienia, który dla odkupienia ludzkości zstąpił z nieba, narodził się z Marii Panny i zachowując naturę boską przyjął naturę ludzką, umarł za grzechy świata, zmartwychwstał, wniebowstąpił i usiadł po prawicy Bożej, gdzie oręduje jako jedyny Pośrednik pomiędzy człowiekiem a Bogiem i skąd przyjdzie jeszcze raz; to Duch Święty, trzecia Osoba Bóstwa, jedyny zastępca Chrystusa na ziemi w dziele ewangelii, Istota współdziałająca w nawróceniu i odrodzeniu człowieka.
 • Wierzymy, że dniem świętym z ustanowienia Bożego jest - zgodnie z czwartym przykazaniem niezmiennego Dekalogu - siódmy dzień tygodnia, czyli sobota, stanowiąca pamiątkę stworzenia i odkupienia, wyraz posłuszeństwa, znak przynależności Bożej oraz źródło błogosławieństw Bożych, którą należy przestrzegać od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę, jako cotygodniowy dzień odpoczynku.
 • Wierzymy, że odwieczna wola Boża w zakresie moralności - stosunku człowieka do Boga i człowieka do człowieka - wyrażona jest w prawie Bożym zwanym Dekalogiem. Prawo to obowiązuje wszystkich ludzi, zawsze i wszędzie, jest święte, wieczne i niezmienne.
 • Wierzymy, że Bóg usprawiedliwia człowieka z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie z uczynków Prawa, których człowiek nie spełnia doskonale, nie mogą więc one stanowić podstawy usprawiedliwienia tak, jak zasługi Chrystusa przyjmowane w wierze; fakt ten jednak nie zwalnia z obowiązku przestrzegania Prawa Bożego (Dekalogu), co jest wyrazem miłości i posłuszeństwa wobec Boga.
 • Wierzymy, że prawdziwy Kościół Boży jest społecznością wierzących, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusową.
 • Wierzymy, że Chrystus ustanowił następujące obrzędy, które obowiązują Kościół: chrzest dorosłych przez zanurzenie, będący symbolem wiary w śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Chrystusa, uroczystość Wieczerzy Pańskiej pod postacią chleba i wina, symbolizującymi ciało i krew Pańską, jako pamiątki Ofiary Krzyża, oraz umywanie nóg - obrzęd pokory, poprzedzający Wieczerzę Pańską.
 • Wierzymy, że każdy, kto pragnie być zbawiony, musi doznać przez moc Ducha Świętego i przyjęcie Słowa Bożego nowonarodzenia.
 • Wierzymy, że starotestamentowa świątynia łącznie z jej ceremoniałem kapłańsko-ofiarniczym, stanowiąca centrum kultowe narodu izraelskiego, była symbolem świątyni niebiańskiej - prawdziwego ośrodka służby Bożej w Nowym testamencie oraz zbawczego dzieła Chrystusa jako ofiary, pośrednika i sędziego.
 • Wierzymy, że każdy chrześcijanin winien godnie reprezentować wyznawaną prawdę, prowadząc etyczny i zdrowy tryb życia, wstrzymując się od nieczystych pokarmów, napojów alkoholowych, palenia tytoniu i używania wszelkiego rodzaju narkotyków. Stosować w ubiorze zasadę umiaru, prostoty i czystość, przestrzegać dobrych obyczajów i godziwych rozrywek, dbać o godność chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny.
 • Wierzymy, że Świętym i nieśmiertelnym jest jedynie Bóg, że dusza ludzka nie jest nieśmiertelna i że umarli o niczym nie wiedzą, lecz śpią w prochu ziemi, aż do zmartwychwstania. Nieśmiertelność zaś stanie się udziałem sprawiedliwych przy zmartwychwstaniu ciał przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa.
 • Wierzymy, że Jezus Chrystus przyjdzie jeszcze raz osobiście, widzialnie, majestatycznie, „z mocą i chwałą wielką" w otoczeniu zastępów anielskich, jako „Król królów i Pan panów", w celu urzeczywistnienia zbawienia dokonanego na Golgocie, co znajdzie swój wyraz w zmartwychwstaniu i przemienieniu sprawiedliwych oraz zabraniu ich do Królestwa Niebios, jak również w celu zakończenia historii grzechu i zła.
 • Wierzymy, że czas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa określają przepowiedziane przez Pismo Święte „znamiona czasu" i chociaż „dnia i godziny przyjścia Pańskiego" nikt nie zna, wypełniające się „znaki" wskazują na powagę czasu, potrzebę uświęcenia serc i przygotowania się na spotkanie Pana.